Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

fakingkrejzi
12:51
3110 fc5d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhh ohhh
fakingkrejzi
12:48
fakingkrejzi
10:02
0887 5a25 390
fakingkrejzi
10:01
0931 4450 390
Reposted fromscorpix scorpix viaadurowe adurowe
fakingkrejzi
09:57
1747 34f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

August 02 2017

fakingkrejzi
10:39
8545 495c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacarameltea carameltea

August 01 2017

fakingkrejzi
19:36
fakingkrejzi
10:33

July 31 2017

fakingkrejzi
14:35
fakingkrejzi
14:35

July 26 2017

12:55
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaMigotliwa Migotliwa
fakingkrejzi
12:54
fakingkrejzi
12:52
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
fakingkrejzi
12:49
fakingkrejzi
12:48

July 18 2017

fakingkrejzi
09:23
0057 6c1c 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
09:21
3638 7217 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat

July 13 2017

fakingkrejzi
12:08
1652 ebae 390
12:07

June 20 2017

fakingkrejzi
20:21
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl