Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

fakingkrejzi
20:22
1208 ed73 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viagabrynia gabrynia

February 15 2017

fakingkrejzi
19:18
7545 83ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianirvana27666 nirvana27666

July 10 2015

fakingkrejzi
16:39
fakingkrejzi
16:39

July 09 2015

fakingkrejzi
11:26
fakingkrejzi
11:25
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
11:25
5943 a679 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
11:25
6256 0115 390
11:24
fakingkrejzi
11:24
fakingkrejzi
11:24
fakingkrejzi
11:23
3763 8d44 390
fakingkrejzi
11:21
fakingkrejzi
11:17
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
11:17
1849 b2b6 390
Reposted fromvandalize vandalize viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
11:16
8702 7043 390
fakingkrejzi
11:16
11:16
0185 d0b6 390

💎

Reposted fromKiro Kiro viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
fakingkrejzi
11:16
fakingkrejzi
11:15
1359 86a6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl